Kuyah, Shem

Last name: 
Kuyah
First name: 
Shem
Misspellings / variants: 
Kuyah, S.